Privacy Policy

Finalitat: Gestió de les sol·licituds d'informació a través de la pàgina web amb la finalitat de prestar-los serveis professionals immobiliaris i així facilitar-los informació sobre el que sol·liciti.

Legitimació: La legitimació es basa en el consentiment que vostè ens atorga al clicar el botó "Accepto la política de protecció de dades".

Destinataris: Les seves dades no se cediran a ningú, excepte obligació legal.

Drets: Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i retirada de consentiment de les seves dades personals a l'adreça de correu electrònic info@immodernandorra.com
A través del present avis, Immodern informa als usuaris del website, en compliment de la Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LQPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquets decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitjant facilitar a Immodern les dades personals que li son sol·licitades en el website per a la prestació dels seus serveis de consultes-informació i/o prestació de serveis/pacs contracta-ples.

També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades recopilades a uns fitxers que consten degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades (FICHER CLIENTS-PROVEIDORS), El quin titular i responsable es Immodern, que gestiona la present web, portant a terme un tractament automatitzat de dades conforme a les finalitats especificades i demes previsions establertes en la present política de privacitat.

Recollida de dades i usos previstos.

La recollida de dades personals es produeix a través de la complementació del formulari de sol·licitud de informació/contacte, o de la adscripció al newsletter, si la esta o estigues en el futur, o be a través del procés de alta como client. La transmissió efectiva de les dades tenen lloc quan el usuari polsa el botó “ENVIAR”” que es troba en dits processos. Les dades que es sol·liciten son les adequades, pertinents i no excessives en relació amb el àmbit, les finalitats i serveis/productes determinats, explícits i legítims de Immodern . El usuari deurà omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar a causa de la complementació defectuosa del formulari amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades. La finalitat i usos s’inscriuen a la següent tipologia: manteniment de la relació negoci-al de prestació de serveis (procés de compra, servei de venta y post-venta), atenció a clientes o sol·licitud de informació (formulari de contacte), remissió de publicitat de Immodern sol·licitada per inscripció al bolletí electrònic/newsletter si ni hagués.

A. Dades d’ Empreses i Particulars

Tant les dades d’ empreses, como particulars, com també les de la persona de contacte de les mercantils/societats que poguessin rebre Immodern a través del formulari de sol·licitud de informació i/o procés de registre de alta de client seran tractats amb la finalitat de envio de informació comercial sobre els serveis/productes prestats i comercialitzats de Immodern, actuals i futurs, que puguin ser de el seu interès. Se entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb es finalitats anteriorment indicades, al polsar el botó “ENVIAR”” que figura en el formulari de sol·licitud de informació i/o procés d’alta del client. Les dades recavades a través del formulari de contacte seran utilitzats amb el exclusiu fi de donar resposta a la sol·licitud de informació enviada i podran ser utilitzats posteriorment per remetre bolletins informatius e informació comercial de serveis/productes propis de Immodern, d’acord amb els terminis expressats en el següent apartat.

B. Tractament de dades per envio de bolletins informatius/newsletter i en procés de compra.

Immodern podrà utilitzar les dades de caràcter d’identificació de les persones registrades en procés de compra (nom i cognoms, direcció, telèfon i correu electrònic), que així realitzin “check” en la casella corresponent, per el envio de bolletins informatius e informació comercial de serveis /productes propis comercialitzats per Immodern, i relacionats amb el àmbit de productes de la seva activitat.

S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb totes les finalitats anteriorment indicades de conformitat amb el Comerç Electrònic, per el envio de comunicacions comercials per correu electrònic i altres mitjos electrònics equivalents.
Els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades amb les finalitats abans indicades, dirigint-se per Mail a info@immodernandorra.com com ben contestat el missatge electrònic rebut amb el assumpte “NO PUBLICITAT” o “UNSUBSCRIBE”, o mediant el procediment que en cada cas habiliti Immodern per el exercici d’aquest dret de oposició mitjançant hienes/aplicacions externes tip “mailchimp” o similars, en el seu cas.

Mesures de Seguretat.

Immodern ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i demes perills possibles.

Igualment, Immodern s’obliga a complir amb la obligació de secret respecte de les dades continguts en els fitxers automatitzats establertes en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Immodern informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades a tercers que tenen accés a dades personals, comprometent-se aquets tercers a tractar les dades amb el únic fi de prestar els serveis contractats per Immodern i adoptar les mesures de seguretat de caràcter informàtic, organitzatiu i de qualsevol altra índole que en cada cas resultin exigibles.
S’informa que la recollida de dades en la web es realitzaran en un entorn tecnològic que aplica alts nivells de seguretat i confidencialitat en la transmissió de la informació .El Usuari te que ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

Exercici de drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb lo establert en la LQPD i demes normativa aplicable al efecte, aquets drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita a la direcció electrònica info@immodernandorra.com

Immodern es reserva el dret a modificar la present política de privacitat de dades per adaptar-la a noves legislatives i jurisprudencials, així com a criteris interpretatius d’aquesta normativa que siguin publicats per l’Agencia de Protecció de Dades. En tal cas, Immodern anunciarà dits canvis en el website amb suficient antelació a la seva posta en pràctica.